Sự tích Chuỗi Mân Côi 71 : Chuỗi hạt Mân Côi với Cộng Đồng Vatican ll - Blog DnDgems.vn -Kho Kiến thức trang sức đá thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Sự tích Chuỗi Mân Côi 71 : Chuỗi hạt Mân Côi với Cộng Đồng Vatican ll

Sự tích Chuỗi Mân Côi 71 : Chuỗi hạt Mân Côi với Cộng Đồng Vatican ll

Cộng Đồng vatican ll khai mạc ngày 11/10/1962, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiến Chúa. Từ xưa tới nay chưa có 1 công đồng nào đưa ra 1 Hiến Chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định 1-2 điểm có liên quan đến Đức Mẹ, như công đồng Epheso, Florence, Trente, vv... Đây là lần đầu tiên Cộng Đồng Vatican 2 thảo ra Chương 8 đặc biệt, đưa vào Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử: Đức Mẹ là chóp đỉnh Cựu Ước, và khai sinh ra Tân Ước. Khái niệm Chương 8 về Đức Mẹ có 5 phần: 

- Xác định vị trí Đức Maria trong Giáo Hội 

- Địa vị Đức Mẹ trong Ngôi Hai nhập thể 

- Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội 

- Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria 

- Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa 

Ở đây chúng tôi chỉ trinh bày 1 điểm duy nhất là: Bổn phận người Kito hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là Đấng Trung Gian, vừa là Đấng Đồng Công cứu chuộc, vừa là Mẹ Hội Thánh, Mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là Nữ Vương các Thiên thần, và các thánh Nam Nữ, cho nên phải gọi là “biệt kính”, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ thờ phương một Thiên Chúa Ba ngôi, tôn kính các thánh, và biệt kính Đức Maria.

Thánh Cộng Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng lần chuỗi hạt Mân Côi và đọc kinh Mân Côi , cầu nguyện cùng Mẹ. Xin Mẹ là Đấng Trung Gian thần diệu cầu bàu cho chúng ta trước mặt Thiến Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã tuyên bố 1 quyết định quan trọng chính thức : “ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ nhân loại “ 
Lời bàn : Việc Cộng đồng Vatican 2 đưa ra 1 chương 8 đặc biệt trong Hiến Chế Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria, là rất hợp tình hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là 1 người phụ nữ bình thường, mà Đức Chúa Jesu chỉ mượn cung lòng Mẹ, để sinh ra làm người. Chứ Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đó là 1 luận điệu xuyên tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà Công Đồng Epheso năm 431 đã long trọng tuyên bố: Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Vì Đức Chúa Jesu có 2 bản tính: Tính Đức chúa Trời và tính loài người ta. Cho nên Đức Mẹ là mẹ trọn vẹn Đức Chúa Jesu, mà Đức Chúa Jesu có bản tính Đức Chúa Trời, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ Đức Chúa Trời. Không có nhận xét nào